Procedury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych
 3. Procedura zwalniania ucznia ze szkoły
 4. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów
 5. Procedura postepowania w przypadku zachowanie ucznia stwarzającego zagrożenie dla siebie lub innych
 6. Procedura postępowania w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji
 7. Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
 8. Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania z telefonu komórkowego
 9. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
 10. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk
 11. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk
 12. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice nie współpracują ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo 
 13. Procedura postepowania z rodzicami uchylającymi się od współpracy ze szkołą w przypadku problemów z ich dzieckiem
 14. Procedura postępowania pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie
 15. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia
 16. Procedura postepowania w sytuacji naruszenia godności nauczyciela lub pracownika szkoły
 17. Procedura opieki nad uczniem nieuczęszczającym na religię lub w-f
 18. Procedura postępowania wobec ucznia nie przestrzegającego zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych
 19. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie szkoły
 20. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
 21. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły