Świetlica

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce przyjmuje na opiekę wychowawczą uczniów klas I-IV oraz uczniów dojeżdżających klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 3.

Zapewnia się uczniom racjonalne dożywianie uwzględniając wymogi Systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej z zachowaniem zasad zdrowego żywienia zgodnie z normami Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie według zróżnicowanych jadłospisów.

Praca świetlicy szkolnej przebiega zgodnie z Planem Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej i Opiekuńczej Świetlicy Szkolnej. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, żywego słowa, czytelnicze, praktyczno – techniczne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, zajęcia przy komputerze. Zajęcia te dają uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków szkolnych. Szczególną opieką otacza się uczniów mających trudności w nauce poprzez udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych oraz wyjaśnianiu trudnych treści programowych. Organizowane są zajęcia indywidualne, co pozwala na dokładne poznanie ucznia i udzielanie mu określonego wsparcia. Ponadto zapewnia się pomoc w rozwiązywaniu problemów w kontaktach rówieśniczych, a także niepowodzeniach szkolnych. Dużo uwagi poświęca się kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Nauczyciele świetlicy poprzez różne formy zajęć przygotowują uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Realizowane są programy edukacji zdrowotnej i ekologicznej.

W ramach realizacji zadań świetlicy kontynuowana jest współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami w celu wspólnego wypracowania metod i form pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

W świetlicy szkolnej działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.

Działa też SKO  – Jak zostać członkiem SKO

Zespół samokształceniowy, w którego skład wchodzą nauczyciele świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej wspólnie organizuje uroczystości i imprezy zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez. Dzięki staraniom nauczycieli stwarzane są warunki do udziału dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych oraz projektach.

Nauczycielki w świetlicy to Panie:
mgr Ewa Harasimowicz
mgr Jolanta Paruk
mgr Danuta Szczesiul

Wydarzenia w świetlicy >>

Koło PCK >>