Klub strzelecki

Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego

Zajęcia skierowane są do dzieci z klas siódmych i ósmych. Do sekcji strzelectwa sportowego kwalifikowani są uczniowie charakteryzujący się bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiedzialne, sprawne fizycznie oraz posiadające zgodę rodziców.
Proces nauczania najefektywniej przebiega w małych grupach dlatego stworzyliśmy ośmioosobową grupę chłopców. Szkolenie strzeleckie realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych (2 godziny tygodniowo). Nauczanie obejmuje jeden etap szkolenia. Etap ten składa się z dwóch semestrów, które kończą się wewnątrzszkolnymi zawodami strzeleckimi.
W tym roku duży nacisk kładziemy na opanowanie poprawnej techniki strzelania. Szczególną uwagę zwracamy na psychikę, odpowiednią taktykę, na dobrze wybrany i dopasowany sprzęt, gdyż to wszystko stanowi warunek zdobycia umiejętności celnego strzelania. Szkolenie zaczęliśmy od zapoznania młodzieży z przepisami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, regulaminem strzelnicy oraz budową broni i jej rodzajami. Uczniowie poznali i utrwalili prawidłowe przyjmowanie postaw strzeleckich. W pierwszym etapie kształcenia dużo uwagi poświęciliśmy również odpowiedniemu trzymaniu broni, ponieważ jest ono niezwykle ważnym czynnikiem, który wraz z odpowiednią postawą tworzy pewien fundament do budowy pozostałych elementów techniki. Po opanowaniu wyżej wymienionych elementów nauczyliśmy szybkiego celowania i oddawania strzału w ograniczonym czasie oraz umiejętności analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie. Nieodzowną rolę w pracy z dziećmi odgrywa sfera wychowawcza uczy bowiem dyscypliny i odpowiedzialności, precyzji i dokładności, ostrożności w posługiwaniu się sprzętem, bez tych cech nie można liczyć na osiągnięcia nawet u bardzo zdolnych uczniów. Wymagamy, aby uczniowie byli świadomi swego uczestnictwa w zajęciach, aby ambitnie dążyli do osiągania celów, poprzez zdyscyplinowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.
W ramach zajęć podnosimy sprawność fizyczną uczniów poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy. Szczególną uwagę poświęcamy sile mięśni rąk, obręczy barkowej i nóg ponieważ mają one największy wpływ na technikę strzelania. Młodzież poznała również „System Oceniania” zgodny z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, który stanowi nieodzowny element przy uprawianiu tej dyscypliny sportu.
Młodzież, która zdobywa wysokie noty, opanuje w stopniu bardzo dobrym technikę celnego strzelania, będzie brała udział w zawodach strzeleckich na wyższych szczeblach dalej rozwijając swoje umiejętności i doskonalenie sposobów zachowania się w walce sportowej.
Dzieci, uczestniczące w cyklu szkoleniowym, korzystnie zmieniają się, cechuje je powaga i opanowanie.
Strzelectwo sportowe:
– uczy odpowiedzialności,
– kształtuje psychikę,
– uczy zdyscyplinowania,
– daje wiele satysfakcji poprzez udział w zajęciach i zawodach,
– mobilizuje do dbania o ogólną sprawność fizyczną,
– uczy umiejętności ponoszenia porażek.

Tarcze strzeleckie z drukarki 3D

Uczniowie klasy 7a w ramach zajęć Koła Strzeleckiego doskonalili umiejętność projektowania i drukowania 3D. Uczniowie pod okiem p. Radosława Kacunela zaprojektowali i wydrukowali tarcze strzeleckie. Następnie wykonane tarcze wykorzystane zostały do treningu strzeleckiego.