Sygnaliści

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

 Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

 1. Dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@szkoleniaprawnicze.com.pl  obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń,  poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 2. Za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej https://zgloszenia.exlegeiod.pl/ poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 3. Za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

 

Tutaj może Pan/Pani pobrać formularz zgłoszenia naruszenia (Formularz). Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

 

W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w Sekretariacie.

 

Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

 1. Zamówienia publiczne;
 2. Usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 3. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
 4. Bezpieczeństwo transportu;
 5. Ochrona środowiska;
 6. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 7. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 8. Zdrowie publiczne;
 9. Ochrona konsumentów;
 10. Ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 11. Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;
 12. Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

 

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

 1. Nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
 3. Osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. Nasi stażyści;
 5. Nasi wolontariusze.

 

PAMIĘTAJ  !!!

Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty,  jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat  naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) –  (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).

Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie – jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.

 

Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty

Zał.1 Formularz zgłoszenia naruszenia