Projekt „Dziękuję – ja nie …”

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu „Dziękuję – ja nie …”
W okresie od 01.05.15r. do 31.12.2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, zrealizowano projekt „Dziękuję – ja nie…” w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na realizację projektu Urząd Miasta w Sokółce przeznaczył kwotę 3000 zł.
Głównym celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku, wyłonienie i wyróżnienie najbardziej aktywnej młodzieży oraz doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji i odmawiania zachowań ryzykownych dla zdrowia.
Adresatami zadania publicznego było 100 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

– zajęcia rekreacyjno – sportowe – 24 godziny
Działanie realizowano po 4 godziny miesięcznie (maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień).
Udział wzięło 100 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.
Zajęcia prowadzili:
mgr Andrzej Ignatowicz
mgr Radosław Kacunel
mgr Jolanta Paruk
mgr Ewa Harasimowicz
mgr Danuta Szczesiul

zajęcia warsztatowe z pedagogiem i psychologiem szkolnym – 6 godzin,

Działania realizowano po 2 godziny miesięcznie (październik, listopad, grudzień).

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy: Ia Gim, Ib Gim, IIIb Gim, Va SP, IVa SP, Via SP.

Zajęcia prowadziły:

mgr Jolanta Dąbrowska

mgr Alina Jakimiec

– zajęcia warsztatowe– Mam prawo do bycia sobą– zachowania asertywne– 8 godzin
Działania realizowano po 2 godziny miesięcznie (czerwiec, październik, listopad, grudzień)
W zajęciach udzaiał wzięli uczniowie klasy: IIIb Gim, IIIa Gim, IIb Gim, Ia Gim, Ib Gim, Va SP, IVa SP, VIa SP
Warsztaty prowadziły:
mgr Jolanta Dąbrowska
mgr Alina Jakimiec

– kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 2 godziny,
Działania realizowano we wrześniu- 2 godziny
W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy VIa SP
Zajęcia prowadziły:
p. Jadwiga Rajkowska
mgr  Anna Tokarzewska

– zajęcia laboratoryjne – 2 godziny
Działania realizowano w maju-2godziny,
W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy IIIa i IIIb Gim
Zajęcia prowadziła:
mgr Anna Tokarzewska

warsztaty plastyczne i konkurs na plakat propagujący zdrowy tryb życia – 10 godzin
Działania realizowano we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu – po 2 godziny miesięcznie,
W zajęciach udział wzięło 117 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
warsztaty prowadziły:
mgr Jolanta Paruk
mgr Ewa Harasimowicz
mgr Danuta Szczesiul

Zajęcia warsztatowe z psychologiem i pedagogiem szkolnym pozwoliły poznać zagrożenia wynikające z niezdrowego trybu życia.Na zajęciach rekreacyjno – sportowych dzieci uczyły się wybranych elementów z piłki ręcznej i piłki nożnej. Do nauki nauczyciele stosowali gry i zabawy oraz przybory powszechnie stosowane w nauczaniu gier sportowych, a także wykorzystali inwencję twórczą uczniów. W ramach zajęć odbywały się również gry i zabawy ruchowe dla młodszych dzieci biorących udział w projekcie. Zajęcia rekreacyjno – sportowe zakończono Mikołajkowym turniejem piłki nożnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze drużyny puchary, medale.

Warsztaty asertywne „Mam prawo do bycia sobą” pozwoliły na świadome wybory i realizację osobistych celów, a także dały poczucie siły, niezależności i odpowiedzialności za siebie.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwił kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz opanowanie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.

Na zajęciach laboratoryjnych zostały przeprowadzone badania wpływu alkoholu na substancje białkowe; prezentacja – „Wpływ alkoholu na organizm ludzki i mikroorganizmy”.

Na warsztatach plastycznych odbył się konkurs na plakat propagujący zdrowy tryb życia pt: „Żyj zdrowo – nie pal”, „Alkohol twój wróg”. Do wykonania prac uczniowie wykorzystali różne techniki doskonalone na zajęciach, w tym technikę grafiki komputerowej – do wykonania dyplomów dla najaktywniejszych uczniów biorących udział w projekcie.

Szczegółowe rozliczenie dotacji:

L.p.

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane

z realizacją zadania)

Koszt całkowity

(w zł)

W tym z dotacji

(w zł)

W tym z innych środków

(w zł)

1.

Artykuły papiernicze

600

600

2.

Sprzęt sportowy

250

250

3.

Nagrody rzeczowe

250

250

4.

Komputer

1900

1900

Ogółem

3000

3000