Boiska Orlik

5 maja 2010 r. oddany został do użytku kompleks boisk w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Znajduje się on tuż przy szkole. Składa się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz budynku socjalnego z szatniami i toaletami. Otoczony jest wysoką siatką ochronną. Po zapadnięciu zmroku włączane jest oświetlenie.

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce , Osiedle Zielone 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik
2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Osiedle Zielone 2, w imieniu którego działa Dyrektor szkoły.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest trener środowiskowy, zwany dalej trenerem.
4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
a) obiekt jest ogólnodostępny,
b) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
c) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę,
d) w godzinach nie objętych dyżurem trenera, dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za grupę,
e) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
f) zajęcia na obiekcie organizuje trener,
g) Osobom korzystającym z obiektu udostępnia się pomieszczenia socjalne za zgodą trenera,
h) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:
a) jeżeli z wnioskiem do trenera wystąpi określona imiennie grupa licząca co najmniej 10 osób,
b) na czas nie dłuższy niż 1,5 h dziennie.
3. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń trenera,
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
b) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym
c) palenia papierosów,
d) wprowadzania zwierząt,
e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,
f) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych ,
i) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe .

III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Trener odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika.
2. W uzasadnionych przypadkach trener może wezwać służby mundurowe (Straż Miejską lub Policję).
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem.
2. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
3.Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą trenera.
4. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
5. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. II korzystania z boisk podejmuje trener, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
6.Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor szkoły w godzinach urzędowania.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce