Matematomorfoza – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Matematomorfoza – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Klasa 5b – Joanna Chłus

Na zajęciach z matematyki bardzo często używamy różnorodnych narzędzi TIK które pozytywnie wpływają na zwiększenie aktywności uczniów. Uczestnicy zajęć dodatkowych w ramach projektu mogą rozwijać sprawność rachunkową korzystając z atrakcyjnych dla dzieci zadań interaktywnych.

Klasa 7a – Jarosław Raczkowski

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy VII

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną. Uczniowie bojąc się matematyki nie lubią jej i nie uczą się jej i tym sposobem mają coraz większe zaległości. Wynikiem tego jest strach przed każdą lekcją i negatywna ocena. Brak wiary we własne siły jest najgorszym wrogiem ucznia. Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma pomoc. Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program ten jest skierowany do uczniów klasy VII mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem „Matematyka z plusem”. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
2. CELE OGÓLNE:
• Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły
• Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych.
• Uzupełnienie zaległości i braków.
3. CELE SZCZEGÓŁOWE:
• uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,
• praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
• wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem,
• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
• rozwijanie sprawności rachunkowej,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
• wdrażanie do samokształcenia i samokontroli.