Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego  w Sokółce w roku szkolnym 2017/18:

Przewodniczący: p. Izabela Parchanowicz
Skarbnik: p. Joanna Normantowicz
Sekretarz: p. Edyta Poczobutt Odlanicka

Członkowie:
Monika Mróz
Sylwia Szydłowska
Marzena Paszko
Adam Chłus
Ewa Kuklicz
Katarzyna Szymańska
Aneta Brzosko
Katarzyna Maliszewska
Joanna Małoń

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2017/18 w kwocie: pierwsze dziecko –  40 zł, drugie – 30 zł, trzecie – 20 zł, kolejne są zwolnione z opłat.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe Rady:
24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

DO POBRANIA: Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!
Zapraszam Państwa do współpracy ze szkołą. Oczekiwania, propozycje, inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem podanego niżej adresu poczty elektronicznej:
sp3sokolka@gmail.com
Z poważaniem –Anna Andrzejewska, dyrektor SP 3 w Sokółce

Spotkania z Rodzicami – 6,7,8 lutego 2018 r.

W dniach 6, 7 i 8 lutego w naszej szkole odbyły się spotkania z rodzicami.
6 lutego z rodzicami swoich uczniów spotkali się wychowawcy kl. I-III. Z prelekcją do rodziców wystąpiła psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sokółce p. Anna Sawicka, która omówiła problem trudnych zachowań dzieci w szkole i w domu.
7 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV-VII. Na zebraniu ogólnym z rodzicami spotkała policjantka Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sokółce, która przedstawiła zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zachęcała rodziców do dbania o bezpieczeństwo swoich dzieci online. Przedstawiła broszury, które będą dostępne w gabinecie pedagoga i psychologa i zachęciła rodziców do korzystania z materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie internetowej pod adresem saferinternet.pl
Podczas spotkania zachęcała również rodziców do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia służącego do informowania Policji o zdarzeniach uciążliwych społecznie, którego wykorzystanie ma realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu.
8 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kl. II i III gimnazjum. Na spotkaniu ogólnym dyrektor szkoły p. Anna Andrzejewska zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania szkolnych regulaminów i obowiązujących procedur oraz omówiła działania mające na celu zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży. Rodzicom uczniów klas trzecich gimnazjum zostały przedstawione informacje związane z przeprowadzeniem egzaminów gimnazjalnych.
Podczas wszystkich spotkań po części ogólnej odbyły się spotkania rodziców z wychowawcą.

Rozliczenia

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016 – 2017