Missing image

Odpisy za obiady

W przypadku nieobecności dziecka w szkole np. choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu za obiady, fakt ten należy zgłosić telefonicznie (85 711 24 84), poprzez Dziennik elektroniczny lub mailowo u intendenta szkoły (intendentsp3@2.pl) w pierwszym dniu nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30.
Brak zgłoszenia skutkuje brakiem odpisu.
Zgłoszenia dokonane po godzinie 8.30 lub w dniach następnych skutkować będą dokonaniem odpisu od dnia następnego po zgłoszeniu.
Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności w następnym miesiącu.