Klub strzelecki

W związku z dużym zainteresowaniem dziewcząt i chłopców strzelectwem sportowym w roku 2009, w naszej szkole, został utworzony szkolny klub strzelectwa sportowego. Zajęcia prowadzone są na szkolnej strzelnicy. Pomieszczenie to spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada odpowiednie oświetlenie, szkolenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zajęcia skierowane są do młodzieży klas gimnazjalnych. Do sekcji strzelectwa sportowego kwalifikowani są uczniowie i uczennice charakteryzujące się bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiedzialne, sprawne fizycznie oraz posiadające zgodę rodziców.
Proces nauczania najefektywniej przebiega w małych grupach dlatego stworzyliśmy dwie ośmioosobowe – jedna dziewcząt i jedna chłopców. Szkolenie strzeleckie realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych (4 godziny tygodniowo). Nauczanie obejmuje jeden etap szkolenia. Etap ten składa się z dwóch semestrów, które kończą się wewnątrzszkolnymi zawodami strzeleckimi w kategorii dziewcząt i chłopców.W tym roku duży nacisk kładziemy na opanowanie poprawnej techniki strzelania. Szczególną uwagę zwracamy na psychikę, odpowiednią taktykę, na dobrze wybrany i dopasowany sprzęt, gdyż to wszystko stanowi warunek zdobycia umiejętności celnego strzelania. Szkolenie zaczęliśmy od zapoznania młodzieży z przepisami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, regulaminem strzelnicy oraz budową broni i jej rodzajami. Uczniowie poznali i utrwalili prawidłowe przyjmowanie postaw strzeleckich. W pierwszym etapie kształcenia dużo uwagi poświęciliśmy również odpowiedniemu trzymaniu broni, ponieważ jest ono niezwykle ważnym czynnikiem, który wraz z odpowiednią postawą tworzy pewien fundament do budowy pozostałych elementów techniki. Po opanowaniu wyżej wymienionych elementów nauczyliśmy szybkiego celowania i oddawania strzału w ograniczonym czasie oraz umiejętności analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie. Nieodzowną rolę w pracy z dziećmi odgrywa sfera wychowawcza uczy bowiem dyscypliny i odpowiedzialności, precyzji i dokładności, ostrożności w posługiwaniu się sprzętem, bez tych cech nie można liczyć na osiągnięcia nawet u bardzo zdolnych uczniów. Wymagamy, aby uczennice i uczniowie byli świadomi swego uczestnictwa w zajęciach, aby ambitnie dążyli do osiągania celów, poprzez zdyscyplinowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

W ramach zajęć podnosimy sprawność fizyczną uczniów poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy. Szczególną uwagę poświęcamy sile mięśni rąk, obręczy barkowej i nóg ponieważ mają one największy wpływ na technikę strzelania. Młodzież poznała również „System Oceniania” zgodny z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, który stanowi nieodzowny element przy uprawianiu tej dyscypliny sportu. Dokonujemy bieżącej ewaluacji, poprzez comiesięczne sprawdziany techniki oraz celności, która pozwala określić poziom umiejętności. Uczniowie dokonują samoewaluacji uczestnicząc w zawodach strzeleckich. Młodzież, która zdobywa wysokie noty, opanuje w stopniu bardzo dobrym technikę celnego strzelania, będzie brała udział w zawodach strzeleckich na wyższych szczeblach dalej rozwijając swoje umiejętności i doskonalenie sposobów zachowania się w walce sportowej.

Dzieci, uczestniczące w cyklu szkoleniowym, korzystnie zmieniają się, cechuje je powaga i opanowanie.
Strzelectwo sportowe:
– uczy odpowiedzialności,
– kształtuje psychikę,
– uczy zdyscyplinowania,
– daje wiele satysfakcji poprzez udział w zajęciach i zawodach,
– mobilizuje do dbania o ogólną sprawność fizyczną,
– uczy umiejętności ponoszenia porażek.