Procedury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Procedury postępowania w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych
 3. Procedura zwalniania ucznia ze szkoły
 4. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów
 5. Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
 6. Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania z telefonu komórkowego
 7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
 8. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk
 9. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk
 10. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice nie współpracują ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo
 11. Procedura postępowania pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie
 12. Procedura postępowania w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji
 13. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
 14. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia
 15. Procedura opieki nad uczniem nie uczęszczającym na religie lub w-f
 16. Procedura postępowania wobec ucznia nie przestrzegającego zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych
 17. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów z innych szkół
 18. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie szkoły
 19. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
 20. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły