Dokumenty szkolne

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce

spis treści do statutu SP3

Szkolny Program Wychowawczo -Profilaktyczny 2020/2021

Dostosowanie wymagań edukacyjnych SP3

Regulamin przyjmowania uczniów na obiady i do świetlicy szkolnej

Regulamin odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP3 w Sokółce

Zarządzenie dyrektora SP3 w Sokółce w sprawie wprowadzenia aneksu do regulamin u FŚS

Aneks do regulaminu FŚS

Załączniki do regulaminu ZFŚS:

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie poręczycieli

Umowa pożyczki

Wiosek o dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie zapomogi w sytuacji losowej

Wniosek o przyznanie zapomogi w trudnej sytuacji materialnej

Wniosek o udzielenie pożyczki

 

Załączniki do regulaminu realizacji projektu edukacyjnego:

załącznik 1 – arkusz oceny projektu

załącznik 2 – karta oceny udziału ucznia w projekcie

załącznik 3 – karta samooceny uczestnika projektu edukacyjnego

załącznik 4 – karta oceny prezentacji

kontrakt

Tematy proponowane przez nauczycieli:

wychowanie fizyczne

biologia

język rosyjski

matematyka

technika

chemia

fizyka

historia

język polski

język angielski

EDB

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego